Kiến thức nông nghiệp

Chuyên mục kiến thức nông nghiệp sẽ cung cấp toàn bộ kiến thức cho bạn trên lĩnh vực trồng trọt, thuỷ sản, chăn nuôi và ứng dụng vi sinh trong việc xử lý môi trường.

Đối với trồng trọt EMI tổng hợp các kiến thức về chăm sóc cây trồng, sâu bệnh hại và quy trình kỹ thuật cho từng loại cây trồng cụ thể. Quá trình làm được chuyên viên EMI tiến hành thực tế, đúc kết để giúp bạn ứng dụng trên vườn được hiệu quả khi đưa chế phẩm sinh học vào thay thế thuốc trừ sâu bệnh hoá học.

Đối với chăn nuôi tổng hợp các kiến thức về bệnh hại vật nuôi, thông tin về giống vật nuôi, cách ứng dụng chế phẩm sinh học EMINA giúp chăn nuôi đạt hiệu quả cao, xử lý mùi chuồng trại, giúp vật nuôi có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh.

Đối với thuỷ sản tổng hợp các kiến thức về nuôi trồng thuỷ sản, những tin tức ngành thuỷ sản mới nhất, cách xử lý ao nuôi, cắt tảo, ổn định pH, kiểm soát nấm bệnh gây hại thuỷ sản bằng chế phẩm sinh học EMINA.

Ngoài ra, việc xử lý nước thải môi trường hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách đưa vi sinh EMINA vào hệ thống xử lý.