Bệnh ở tôm cá

Bệnh hại tôm cá và các loài lưỡng cư, cách kiểm soát bệnh hại trên thuỷ sản