Lĩnh vực hoạt động của EMI Nhật Bản

EMI Nhật Bản cung cấp chế phẩm sinh học EMINA, EMINA-P và chế phẩm sinh học BT được ứng dụng trong ngành trồng trọt, thuỷ sản, chăn nuôi và xử lý môi trường.

Chế phẩm sinh học có tác dụng kiểm soát nấm bệnh gây hại bằng cách xâm chiếm môi trường sinh sống của những loài nấm bệnh như fusarium, phytophthora, Rhizoctonia sp….

Đối với chăn nuôi, Chế phẩm vi sinh EMINA giúp khử mùi chuồng trại, xử lý phân vật nuôi, làm đệm lót sinh học và ủ thức ăn chăn nuôi

Đối với thuỷ sản, Chế phẩm sinh học EMINA giúp xử lý môi trường ao nuôi, làm sạch ao, cắt tảo, cải thiện chất lượng nước, giúp kiểm soát bệnh do ô nhiễm.

Ngoài ra, EMINA còn ứng dụng trong xử lý môi trường, rác thải hữu cơ.