Mô hình chăn nuôi

Mô hình chuồng trại áp dụng chế phẩm sinh học để kiểm soát mùi hôi, làm đệm lót sinh học và ủ thức ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao