Kiến thức về thủy sản

Tổng hợp kiến thức trên thuỷ sản, bệnh hại tôm cá, lươn, ốc… và ứng dụng chế phẩm sinh học trong việc xử lý ao nuôi