Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản

Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản bao gồm cách xử lý ao, cách cắt tảo ao nuôi, cách kiểm soát nấm bệnh trên thuỷ sản bằng chế phẩm sinh học EMINA.