Bạn chọn nông nghiệp theo hướng nào ?

Bạn chọn nông nghiệp theo hướng nào ?
Bên trái hay bên phải ? Và vì sao bạn chọn vậy?
EMI lắng nghe và chúng ta cùng thảo luận nhé !
Nguồn ảnh: Crop science